Naturpleje

Vi udfører praktisk naturpleje på mindre arealer som gravhøje, enge, kær, søbredder, moser m.v. Vi

arbejder for at opretholde eller fremme naturtypernes tilstand og artsrigdom.

 

Nedskæring af vedplanter

Tilgroning er en af de helt store udfordringer for den danske natur. Derfor går vi til opgaven med at fjerne og beskære selvsåede træer og buske. I felten er vores redskaber le, økse, motorsav, ørnenæb og andre håndholdte beskæringsredskaber. Dermed kommer vi nemt frem til områder, der er svært tilgængelige med maskiner.

 

Afbrænding

Har du arealer, hvor det er særlig vigtigt at fjerne visne planterester af græsser, urter mv. – førne – for at sjældne planter kan få plads? I så fald kan vi fjerne den med afbrænding - en naturplejemetode, der er til gavn for mange forskellige artsgrupper. Vi varetager hele processen inkl.  den nødvendige dialog med de relevante myndigheder.

 

Læs om nogle af vores afbrændingsprojekter her (der kommer løbende flere til).

 

Bekæmpelse af invasive arter

Desuden bekæmper vi invasive arter som fx Kæmpe-bjørneklo hos både kommuner og private lodsejere. Det kræver specialviden og timing at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo professionelt. Kontakt os for at få rådgivning og assistance.

 

En anden opgave kan være høslæt med le på enge.

 

Praktisk naturpleje holder os skarpe på biologisk rådgivning i bred forstand og vi vil gerne bidrage til denne vigtige opgave i vores natur.

 

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for at få hjælp til naturpleje.