Naturregistrering

I Natur360 er naturregistrering en kernekompetence. Vi kan levere hele løsninger af nedenstående opgaver med GIS, registreringer i felten af arter, afgrænsning af naturtyper og til sidst indtastning på Danmarks Miljøportal.


* Forundersøgelse af et naturområde

Vi undersøger udvalgte forhold vedrørende naturbeskyttelse, naturtilstande og særlige arter inden for

naturområder.

Eks.:

Natur360 har i sommeren 2016 udført kortlægning af eksisterende og potentielle rigkær og kilder i

samarbejde med Furesø, Rudersdal, Egedal og Allerød Kommuner med henblik på justering og forbedring af habitatnaturtyperne.


Natur360 udførte i sommeren 2016 en kortlægning af eksisterende og potentielle forekomster + levesteder for Lys Skivevandkalv i Natura2000 område N139. Feltarbejde, rapport og offentlig naturvandring blev udført af Mogens Holmen med assistance fra Anders N. Michaelsen.


* Naturovervågning

For et givent naturområde foretages gentagne undersøgelse af flora, driftsforhold mv. over en årrække. Formålet er at få en dokumentation af naturtilstand og drift over en periode, der kan belyse om vedtagne planer bliver opfyldt.

Eks.:

I Maglemosen ved Vedbæk overvåger Natur 360 græsningens effekt på vegetationens struktur og floraens tilstand - i perioden 2016-2020. Det skal undersøges om plejeindsatsen og græsningstrykket styrker biodiversiteten, samt om, kommunens visioner opnås med de plejeindsatser, der ydes i områderne.


* Overvågningsprogrammer DEVANO – NOVANO

DEVANO (DEcentral VAnd- og NaturOvervågning) er en kortlægning, der bl.a. har til formål at skaffe viden om udvalgte naturtyper. DEVANO-programmet understøtter Miljømålsloven.


I sommeren 2017 bidrog vi til bestandsovervågning af den truede orkidé mygblomst (Liparis loeselii) i

Saltbæk Vig. Vi stod for den praktiske del med optælling af bestanden.


NOVANA (National Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur) overvåger vandmiljøets og naturens

tilstand og bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer.


* §3-registrering (registrering af beskyttet natur efter Naturbeskyttelseslovens §3)

På feltbesøg identificeres et områdes naturtype og vegetationsstruktur samt afgrænsning. Naturkvaliteten vurderes og der laves en planteliste for hele området, samt evt. en planteliste inden for en dokumentationscirkel med en radius på 5 m. Det er kommunerne, som har ansvaret for beskyttelse, herunder registrering, af §3-natur i Danmark.